• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

CFLA īstenotie projekti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) īsteno vairākus tehniskās palīdzības projektus.

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” atlases otrās kārtas ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.2.0/18/TP/010 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2.kārta”.

Projekta mērķis: nodrošināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) kapacitāti, lai īstenotu ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, tādējādi paaugstinot informētību par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta sabiedrības informēšana par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu un īstenoti ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi atbilstoši CFLA kā sadarbības iestādes lomai un uzdevumiem projektu administrēšanas jomā.

Plānoti šādi projekta rezultāti: CFLA interneta vietnē www.cfla.gov.lv ES fondu sadaļā pieejama aktuāla, klientu un citu interesentu vajadzībām atbilstoša informācija par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma pieejamību un projektu īstenošanu; nodrošināta informatīvo pasākumu organizēšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlasēm un ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu īstenošanu saistītiem jautājumiem; nodrošināta informatīvo pasākumu video materiālu, informatīvo materiālu, video instrukciju un reprezentatīvo materiālu izveide; nodrošināta ES fondu komunikācijas kampaņa; veikts klientu apmierinātības novērtējums; nodrošināta atlīdzība un darba vietas projektā paredzēto darbību īstenošanas personālam; pieejams mediju monitorings un tiešsaistes ziņas, sekmējot CFLA kapacitātes palielināšanu ES fondu ieviešanā un uzraudzībā, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģēt uz publicēto informāciju, analizēt CFLA publicitāti un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas izmaiņas CFLA darbībā, kā arī paaugstinot CFLA darbinieku informētību par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktualitātēm.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 750 000.00 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 637 500.00 euro un nacionālais publiskais finansējums – 112 500.00 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.


ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-kohēziju” atlases ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.3.0/18/TP/015 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai, uzraudzībai un e-Kohēzijas pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību CFLA kā sadarbības iestādē, pilnveidojot vadības un kontroles sistēmu, kapacitātes celšanu, e-Kohēzijas funkcionalitātes paplašināšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu uzraudzība, vadības un informācijas sistēmas (KPVIS) funkcionalitātes nodrošināšana un pilnveidošana, kompetences celšana projekta īstenošanas personālam.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA kā ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. KPVIS funkcionalitātes nodrošināšanu, projektu ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 122 764.00 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums – 6 054 349.00 euro un nacionālais publiskais finansējums – 1 068 415.00 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.


Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” atlases pirmā kārtas ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.2.0/15/TP/001 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: paaugstināt informētību par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.- 2020.gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus.

Projektā īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas periodu un īstenoti ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi atbilstoši CFLA kā sadarbības iestādes lomai un uzdevumiem projektu administrēšanas jomā. Projekts nodrošinās CFLA kapacitātes palielināšanu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanas jomā, tādējādi paaugstinot sabiedrības informētību par Kohēzijas politikas fondiem un sasniedzot projekta rezultatīvos rādītājus.

Plānoti šādi projekta rezultāti: CFLA mājaslapas www.cfla.gov.lv ES fondu sadaļā pieejama aktuāla, klientu un citu interesentu vajadzībām atbilstoša informācija par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma pieejamību un projektu īstenošanu; nodrošināta atlīdzība un darba vietas projektā paredzēto darbību īstenošanas personālam; nodrošināta informatīvo pasākumu organizēšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlasēm un ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu īstenošanu saistītiem jautājumiem; nodrošināta informatīvo pasākumu video materiālu, video instrukciju, informatīvo materiālu un reprezentatīvo materiālu izveide; veikts klientu apmierinātības novērtējums; pieejams mediju monitorings un tiešsaistes ziņas, tādejādi paaugstinot CFLA darbinieku informētību par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu un sekmējot CFLA kapacitātes palielināšanu ES fondu ieviešanā un uzraudzībā, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģēt uz publicēto informāciju, analizēt CFLA publicitāti un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas izmaiņas CFLA darbībā. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot tādas projekta darbības un sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā uzdoto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. ievērojot teritoriālās pieejamības aspektus (t.i., nodrošinot informācijas un komunikācijas pasākumus neatkarīgi no reģionālā dalījuma). Informēšanas un komunikācijas pasākumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par CFLA izsludināmo projektu iesniegumu atlašu gaitu un CFLA administrēto projektu īstenošanas niansēm CFLA plāno veikt gan Rīgā, gan reģionos ar CFLA reģionālo nodaļu starpniecību, piemēram, rīkojot seminārus vai piedaloties citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, sadarbības un sociālo partneru organizētajos informatīvajos pasākumos Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī pastāvīgi nodrošinot būtiskākās informācijas un jaunumu publicēšanu CFLA mājaslapā u.c. informatīvajos kanālos.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 963 000 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 818 550 euro un nacionālais publiskais finansējums – 144 450 euro.

Projektā paredzētās darbības īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim. 


 

 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” atlases otrās kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekts Nr. 11.1.1.0/18/TP/009 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību CFLA kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu vadība un uzraudzība, ES fondu projektu iesniegumu atlases nodrošināšana, projekta īstenošanas personāla kompetences paaugstināšana.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 161 217.00  euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 237 034.00  euro un nacionālais publiskais finansējums – 924 183.00  euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.


Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” atlases pirmā kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekts Nr. 11.1.1.0/15/TP/004 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē.

Projektā īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana un uzraudzība, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, piesaistot nepieciešamos ekspertus, kā arī piesaistīti eksperti projektu īstenošanas vietās pie ES fondu finansējuma saņēmējiem, nodrošināta kompetences celšana projekta īstenošanas personālam.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. projektu iesniegumu atlases un vērtēšanu, ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 746 095 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 034 180,75 euro un nacionālais publiskais finansējums – 711 914,25 euro.

Projektā paredzētās darbības  īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim.


 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” atlases otrās kārtas ietvaros Kohēzijas fonda projekts Nr. 12.1.1.0/18/TP/002 “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību CFLA kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu vadība un uzraudzība, t.sk. veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās pie ES fondu finansējuma saņēmējiem, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, kompetences celšana projekta īstenošanas personālam.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA kā ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. projektu ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 045 019.00 euro, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 12 788 266.00 euro un nacionālais publiskais finansējums – 2 256 753.00  euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.


Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” atlases pirmā kārtas ietvaros Kohēzijas fonda projekts Nr. 12.1.1.0/15/TP/004 “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: uzlabot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību un atbalstīt e – kohēzijas ieviešanu.

Projektā īstenotas šādas projekta darbības: CFLA kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana un uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, nodrošināta kompetences celšana projekta īstenošanas personālam, e-kohēzijas izveide un veicināta tās attīstīšana.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu, t.sk. projektu iesniegumu atlases izsludināšana, atlase un vērtēšana, projektu ieviešana un uzraudzība, kā arī nodrošināt e-kohēzijas ieviešanu, attīstot Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 015 905 euro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums – 13 613 519.25 euro un nacionālais publiskais finansējums – 2 402 385.75 euro.

Projektā paredzētās darbības īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim.

pēdējo reizi aktualizēts: 25.02.2021.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu