• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – Aģentūra), Reģ. Nr.: 90000812928, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: 66939777, e-pasts: cfla@cfla.gov.lv.

Aģentūras kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: privacy@cfla.gov.lv vai cfla@cfla.gov.lv.

 

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Aģentūra veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Fizisko personu datu aizsardzība". 


2. Aģentūra piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.


3. Aģentūra personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Aģentūras norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. Aģentūras sīkdatņu politika ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika". 

Personas datu kategorijas

5.    Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Aģentūras rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Aģentūra lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
5.2.    kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.3.    profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
5.4.    īpašās kategorijas personas dati;
5.5.    dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
5.6.    dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;
5.7.    videonovērošanas rezultātā iegūtie dati.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. Aģentūra veic personas datu apstrādi:

6.1. lai veiktu maksājuma pieprasījuma pārbaudi, tai skaitā pārliecinātos par piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma korektu izlietojumu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
6.2. lai izvērtētu un apstiprinātu projekta iesniegumus;
6.3. lai pārbaudītu un atklātu iespējamās interešu konflikta situācijas
6.4. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
6.5. lai nodrošinātu dokumentu apriti Aģentūrā;
6.6. lai apzinātu Aģentūras klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.7. lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību;
6.8. sabiedrības informēšanas nolūkos;
6.9. Aģentūras tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.10. Aģentūras klientu un/vaiAģentūras interešu aizsardzība.
 

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Aģentūrai saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
7.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Aģentūras un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Aģentūras leģitīmās intereses.

8. Aģentūras leģitīmās intereses ir:

8.1. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
8.2. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.3. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;
8.4. veikt klientu aptauju par Aģentūras darbību;
8.5. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
8.6. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;
8.7. kontrolēt piekļuvi Aģentūras telpām, nodrošinot Aģentūras infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērst, atklāt un izmeklēt Aģentūrai, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzību, novērst vai atklāt fiziskus draudus Aģentūras darbinieku un apmeklētāju drošībai.

Personas datu aizsardzība

9. Aģentūra aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Aģentūrai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10.    Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. auditoriem, juriskonsultiem vai citiem Aģentūras personas datu apstrādātājiem;
10.3. Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu vadošajai iestādei, kā arī citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 9., 10., 11., 13., un 14.pantu.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

12. Personas dati tiek apstrādāti Smilšu ielā 1, Meistaru ielā 10, Rīga (Vecrīga), LV-1919 un četrās reģionālajās nodaļās:

12.1. Latgales reģionālā nodaļa: 18.novembra iela 35, 2.stāvs, Rēzekne, LV-4601;
12.2. Kurzemes reģionālā nodaļa: Liepājas iela 48, 303.kabinets, Kuldīga, LV-3301;
12.3. Vidzemes reģionālā nodaļa: Jāņa Poruka iela 8, 219.kabinets, Cēsis, LV-4101;
12.4. Zemgales reģionālā nodaļa: Pasta iela 43, 3.stāvs, Jelgava, LV-3001.

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Aģentūras leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Aģentūras klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Aģentūrā.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Aģentūra veic, pamatojoties uz Aģentūras likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Aģentūra ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika". 
 

pēdējo reizi aktualizēts: 11.12.2018.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
Augusts 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu