• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Projektu īstenošana

Informācija ir grupēta atbilstoši ES fondu plānošanas dokumentos noteiktajiem prioritārajiem virzieniem. Plašāku informāciju par katru specifisko atbalsta mērķi (SAM) vai tā pasākumu skatiet, klikšķinot uz numura.

* Informācija šajā sadaļā tiek papildināta atbilstoši specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas progresam. Indikatīvs specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas laika grafiks, kā arī informācija par normatīvajiem dokumentiem un to izstrādes aktuālo stadiju ir pieejama CFLA tīmekļa vietnē, sadaļā Projektu iesniegumu atlase: datnē Indikatīvais 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu uzsākšanas laika grafiks.  

1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1. kārta
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārta
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. kārta
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 4. kārta
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 1. kārta
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 2. kārta
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 1. kārta
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārta
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārta
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārta
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārta
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārta
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 1. kārta
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1. kārta
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 2. kārta
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti

2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība
2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija

3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja

3.1.1. Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs
3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 1. kārta
3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 2. kārta
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 1. kārta
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārta
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators
3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu
3.2.1.1. Klasteru programma
3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
3.3.1. Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 1. kārta
3.3.1. Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 2. kārta
3.3.1. Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības, 3. kārta
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
3.4.2.1.  Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.kārta
3.4.2.1.  Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 2. kārta
3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā
3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija

4. Pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 1. kārta
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 3. kārta
4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, 1. kārta
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, 2. kārta
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 1.kārta
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 3.kārta
4.2.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās, 4. kārta
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1. kārta
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārta
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 2. kārta
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 3. kārta
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 4. kārta
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi), 2. kārta

5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārta
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 2.kārta
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 3.kārta
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 1. kārta “Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 2. kārta
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 3. kārta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide"
5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšana
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 1. kārta
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 2. kārta
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 3. kārta
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 4. kārta
5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 1. kārta
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 2. kārta
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 3. kārta
5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, 1.kārta
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, 2.kārta
5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 3.kārta
5.5.1. Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, 4.kārta
5.6.1. Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (1.kārta)
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (2.kārta)
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās, 4. kārta
5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

6. Ilgstspējīga transporta sistēma

6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga", 2. kārta
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība
6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana
6.1.6. Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide
6.2.1.1. Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti

7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos
7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību

8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība

8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 1. kārta
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3. kārta
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārta
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 1.kārta
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 2.kārta
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 1. kārta
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 2. kārta
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 3. kārta
8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās
8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana
8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, 1. kārta
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumos, 1.kārta
8.3.6.2.  Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi

9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem
9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi
9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija
9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās
9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings
9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē
9.2.2.1. Deinstitucionalizācija
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 2. uzsaukums
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas
9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju
9.2.7. Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 1. kārta
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārta
9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārta
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārta, 2. apakškārta
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 2. kārta
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 3. kārta
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārta (ģimenes ārstu prakšu attīstība)
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 2.uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 2. apakškārta (primārās aprūpes centru attīstība)

10.-12. Tehniskā palīdzība

10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti, 2. kārta
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, 2. kārta
10.1.3. Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju, 2. kārta
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārta
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārta

 

pēdējo reizi aktualizēts: 10.06.2021.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu